Diagnoza

Diagnoza jest przeprowadzana z wykorzystaniem standaryzowanych testów przez certyfikowanego diagnostę (lub zespół diagnostów w skład, którego wchodzą: psycholog, pedagog specjalny, logopeda/neurologopeda).
Celem spotkań jest określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
Po zakończeniu spotkań diagnostycznych rodzice/opiekunowie prawni otrzymują pisemną opinię. Mogą również skorzystać z możliwości omówienia diagnozy ze specjalistą.

DiagnozaLiczba wizyt                      Czas trwania
1 wizyty
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna2do 90 min
Diagnoza psychologiczna1-2  do 90 min
Diagnoza pedagogiczna1-2  do 90 min
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia i dysgrafia)2-3do 90 min
Diagnoza gotowości szkolnej2do 90 min
Diagnoza logopedyczna (Test Rozwoju Językowego TRJ)1-2  do 90 min
Omówienie diagnozy1do 50 min

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 882-166-723