Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zajęcia mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością i trudnościami rozwojowymi. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, która pełni ważną rolę w funkcjonowaniu i rozwoju dziecka.

W ramach działalności finansowanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oferujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju:

  • zindywidualizowane, dostosowane do aktualnych potrzeb dziecka i rodziny wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne (z elementami terapii integracji sensorycznej)
  • bezpłatną diagnostykę w sprawach związanych z rozwojem i kształceniem dziecka
  • poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, związane z terapią, wychowaniem i kształceniem dziecka.

Szczegółowa oferta poszczególnych podmiotów realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka różni się zależnie od profilu specjalizacji danej placówki oraz zatrudnianych przez nią specjalistów.

Które dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju?

Aby zapisać się do Poradni na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju należy posiadać aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Dokument ten uprawnia dziecko do korzystania z zajęć wczesnego wspomagania w wyznaczonym okresie (najpóźniej do rozpoczęcia nauki w szkole).
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydawane są przez zespoły orzekające -działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Co wyróżnia zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone w Ośrodku Wpierania Rozwoju Dziecka?

  • W Ośrodku Wspierania Rozwoju Dziecka wczesne wspomaganie rozwoju stanowi główną oś działalności Poradni. Oznacza to, że specjalizujemy się w realizacji zajęć z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej.
  • Na każdym etapie planowania i realizacji wsparcia dla dziecka, rodzice/opiekunowie zaproszeni są do czynnego uczestnictwa w naszych działaniach. Mogą oni brać udział w zajęciach dziecka (o ile wskazują na to jego potrzeby rozwojowe) po to, by uczyć się nowych sposobów ćwiczeń poprzez zabawę w domu.
  • Pracuje u nas grono wyspecjalizowanych terapeutów. Zatrudniamy osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie oraz doświadczenie w diagnozie i terapii małego dziecka. Każde z dzieci, niezależnie od tego jakiego rodzaju terapię realizuje w naszej Poradni, ma przypisany zespół specjalistów złożony z pedagoga, logopedy, fizjoterapeuty/terapeuty SI, psychologa dziecięcego. Specjaliści ci w trakcie regularnych spotkań zespołów wczesnego wspomagania wymieniają między sobą informacje, aby w sposób holistyczny i zintegrowany wspierać rozwój małych pacjentów.
  • Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem niezbędnym do realizacji zróżnicowanego zakresu celów diagnostycznych i terapeutycznych. Nasze zaplecze sprzętowe systematycznie się powiększa.
  • Regularnie poddajemy naszą pracę ewaluacji i kontroli w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Ponadto, podobnie jak każda placówka oświatowa, podlegamy nadzorowi pedagogicznemu ze strony Kuratorium Oświaty (Małopolski Kurator Oświaty).