Oferta

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach działalności finansowanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowoferujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju:

 • zindywidualizowane, dostosowane do aktualnych potrzeb dziecka i rodziny wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne (z elementami terapii procesów integracji sensorycznej) dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz ich rodzin (od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole),
 • bezpłatną diagnostykę w sprawach związanych z rozwojem i kształceniem dziecka,
 • poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, związane z terapią, wychowaniem i kształceniem dziecka.

Czytaj więcej w zakładce: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pozostałe formy wsparcia

W ramach zajęć dodatkowych oferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu diagnozy, opiniowania, poradnictwa i terapii dzieci i ich rodzin. 

Nasza działalność obejmuje również współpracę z krakowskimi szkołami i przedszkolami, w tym między innymi – szkolenia specjalistyczne dla rad pedagogicznych, warsztaty dla rodziców, dyżury specjalistyczne dla rodziców, a także – diagnozę i terapię dzieci, realizowaną w placówce oświatowej.

Diagnoza


 • Diagnoza pedagogiczna (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta ręki)
 • Diagnoza logopedyczna
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej (psychologiczna, pedagogiczna lub psychologiczno-pedagogiczna)
 • Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • Diagnoza psychologiczna (diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka od 2 m-cy do 10 lat; diagnoza poziomu rozwoju społeczno-emocjonalnego; diagnoza ilorazu inteligencji)

Opiniowanie

______________________________________________________________________________________________________

 • Opinia ws. specyficznych trudności w uczeniu się lub ryzyka ich wystąpienia
 • Opinia ws. dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia
 • Opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu/szkole/placówce
 • Opinia z diagnozy procesów integracji sensorycznej
 • Opinia ws. dojrzałości szkolnej dziecka / odroczenia obowiązku szkolnego
 • Inne opinie, w zależności od ustalonych potrzeb

Poradnictwo


 • Konsultacja psychologiczna
 • Konsultacja pedagogiczna
 • Konsultacja logopedyczna
 • Konsultacja fizjoterapeutyczna
 • Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej
 • Konsultacja rodzinna z psychologiem

Terapia


 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta ręki)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów borykających się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
 • Zajęcia wyrównawcze, przygotowujące do podjęcia nauki w szkole
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia procesów integracji sensorycznej
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Terapia rodzin

Oferta dla placówek oświatowych


 • Warsztaty dla nauczycieli
 • Szkolenia dla rad pedagogicznych
 • Szkolenia i warsztaty dla rodziców
 • Uczestnictwo w radach pedagogicznych z poradnictwem specjalistycznym dla kadry pedagogicznej
 • Obserwacje grup przedszkolnych i szkolnych z poradnictwem dla kadry pedagogicznej
 • Dyżury specjalistyczne dla rodziców
 • Diagnoza i terapia dzieci w placówkach oświatowych

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z ofertą zapraszamy do kontaktu. 

Z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji.

 

 

m_igp5108