Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach działalności finansowanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowoferujemy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju:

 • zindywidualizowane, dostosowane do aktualnych potrzeb dziecka i rodziny wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i rehabilitacyjne (z elementami terapii procesów integracji sensorycznej) dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz ich rodzin (od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole),
 • bezpłatną diagnostykę w sprawach związanych z rozwojem i kształceniem dziecka,
 • poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, związane z terapią, wychowaniem i kształceniem dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z niepełnosprawnością. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała swoje funkcje i wspierała rozwój małych pociech.

W jakiego rodzaju zajęciach terapeutycznych może uczestniczyć dziecko w ramach wczesnego wspomagania rozwoju?

Szczegółowa oferta poszczególnych podmiotów, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, różni się zależnie od profilu specjalizacji danej placówki oraz zatrudnianych przez nią specjalistów.

m_IGP5139bw

Dzieci realizujące wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Wspierania Rozwoju Dziecka uczestniczą w terapii psychologicznej, pedagogicznej (terapia prowadzona przez oligofrenopedagoga, surdopedagoga lub tyflopedagoga, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna ukierunkowana na przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, terapia ręki), logopedycznej, rehabilitacji ruchowej oraz terapii integracji sensorycznej. Dzieciom, które wymagają szczególnego wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych, oferujemy zajęcia w niewielkich grupach, prowadzonych przez psychologa. Ponadto, rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze instruktażowym, poradnictwo specjalistyczne oraz wychowawcze, poradnictwo w zakresie doboru sprzętu ortopedycznego oraz innego rodzaju pomocy terapeutycznych, indywidualne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych oraz możliwość uczestnictwa w terapii rodzin.

Ponadto, współpracujemy z Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w celu wspierania rozwoju dzieci w ramach leczenia środowiskowego, czyli odbywającego się w domu pacjenta.

Dzieci, korzystające z zajęć wczesnego wspomagania w naszej Poradni, mogą realizować także zajęcia dodatkowe w ramach ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (OKRO) http://poradniatpd.pl/?page_id=28, zarówno na terenie Poradni, jak i w domu rodzinnym. Dzięki temu, wsparcie udzielane naszym podopiecznym jest kompleksowe i obszerne.

Które dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju?

Aby zapisać się do Poradni na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, należy posiadać aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Opinia ta jest dokumentem uprawniającym dziecko do korzystania z zajęć wczesnego wspomagania od dnia jej wydania do jej wygaśnięcia. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydawane są przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Co wyróżnia zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzone w „Ośrodku Wpierania Rozwoju Dziecka”?

 • W Ośrodku Wspierania Rozwoju Dziecka wczesne wspomaganie rozwoju stanowi główną oś działalności Poradni. Oznacza to, że specjalizujemy się w realizacji zajęć z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej i stale dążymy do rozwoju naszej placówki przede wszystkim w tym obszarze.
 • Potrzeby każdego dziecka traktowane są u nas ze szczególną uwagą, bez pośpiechu. Osoby, które współpracują z nami od lat, podkreślają, że w naszej Poradni szczególnie cenią sobie kameralną, domową atmosferę.
 • Na każdym etapie planowania i realizacji wsparcia dla dziecka, Rodzice/ Opiekunowie zaproszeni są do czynnego uczestnictwa w naszych działaniach. Rodzice/ Opiekunowie mogą brać udział w zajęciach dziecka (o ile wskazują na to jego potrzeby rozwojowe) po to, by uczyć się nowych sposobów zabawy z dzieckiem w domu. Dodatkowo, Rodzice/ Opiekunowie mogą na własny wniosek korzystać u nas z oferty zajęć wspomagających, skierowanych bezpośrednio do nich (poradnictwo, zajęcia instruktażowe, indywidualne wsparcie psychologiczne, terapia rodzin).
 • Oferujemy elastyczne, dostosowane do potrzeb Rodziców godziny spotkań – regularnie gromadzimy informacje, dotyczące preferowanych przez Państwa pór zajęć i – zależnie od zakresu Państwa dostępności – dążymy do organizowania terapii we wskazanych zakresach godzin.
 • Pracuje u nas grono wyspecjalizowanych, sprawdzonych terapeutów. Zatrudniamy wyłącznie osoby, posiadające specjalistyczne wykształcenie oraz doświadczenie w diagnozie i terapii małego dziecka. Wszyscy specjaliści dostępni są w jednym miejscu, bez konieczności korzystania z kilku instytucji jednocześnie. Każde z dzieci, niezależnie od tego, jakiego rodzaju terapię realizuje w naszej Poradni, ma przypisany zespół specjalistów złożony z pedagoga, logopedy, fizjoterapeuty/ terapeuty SI, psychologa dziecięcego oraz psychologa, specjalizującego się w terapii rodzinnej. Specjaliści ci w trakcie regularnych spotkań zespołów wczesnego wspomagania stale wymieniają między sobą informacje, aby w sposób holistyczny i zintegrowany wspierać rozwój małych pacjentów.
 • Opracowujemy dla dziecka indywidualny program wczesnego wspomagania, który jest systematycznie ewaluowany i dostosowywany do potrzeb dziecka i jego rodziny.
 • Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem niezbędnym do realizacji bardzo zróżnicowanego zakresu celów diagnostycznych i terapeutycznych. Nasze zaplecze sprzętowe systematycznie się powiększa.
 • Regularnie poddajemy naszą pracę ewaluacji i kontroli w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Ponadto, podobnie jak każda placówka oświatowa, podlegamy nadzorowi pedagogicznemu ze strony Kuratorium Oświaty (Małopolski Kurator Oświaty).

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat wczesnego wspomagania rozwoju?

W razie pytań lub wątpliwości, dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego (12 633 84 59; 882-166-723; 696-084-030). Odpowiemy na Państwa pytania dotyczące wymogów formalnych, związanych ze staraniem się o realizację zajęć w ramach wczesnego wspomagania, a w przypadku braku możliwości zapewnienia Państwa dziecku adekwatnego wsparcia specjalistycznego, wskażemy Państwu dostępne możliwości w zakresie oferty innych krakowskich placówek.
m_IGP5242bw